Zapalenia

Zespół Takayasu

Zespół Takayasu jest chorobą warunkowaną genetycznie. Dotyczy naczyń tętniczych. Choroba objawia się ogólnymi objawami, po których pojawiają się objawy miejscowe, które zależą od zajętej tętnicy. W przypadku zajęcia tętnicy podobojczykowej pojawiają się objawy chromania przestankowego w zakresie unaczynienia tętnicy, jak również objaw Raynauda. Z kolei w przypadku zajęcia tętnicy szyjnej wspólnej pojawiają się zaburzenia widzenia, omdlenia, przemijający atak niedokrwienny, bolesność w przebiegu zajętego naczynia oraz udar mózgu. Podczas zajęcia aorty brzusznej pojawiają się bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Zajęcie tętnicy nerkowej objawia się z kolei przewlekłą niewydolnością nerek oraz nadciśnieniem tętniczym. Podczas zajęcia łuku aorty pojawiają się objawy niewydolności krążenia zastoinowej oraz niedomykalność zastawki aorty. W przypadku zajęcia tętnicy kręgowej pojawiają się zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia. Natomiast podczas zajęcia pnia trzewnego istnieją bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Choroba ta może rozwijać się powoli bądź też objawy jej pojawiają się nagle. Podczas diagnozy choroby wykonuje się szereg badań, w których obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost OB, brak tętna na tętnicy objętej procesem chorobowym oraz w angiografii obserwuje się zmianę zwężającą naczynie tętnicze. Do rozpoznania choroby niezbędne są również kyteria klasyfikacyjne. Kryteria te są wyznaczone według American, College of Rheumatology. Istnieją również cztery typy tej choroby. Ponadto choroba niesie za sobą pewne powikłania.

Podobne

Mikroskopowe zapalenie naczyń
Mikroskopowe zapalenie naczyń jest bardzo rzadką chorobą dotyczącą małych naczyń krwionośnych. Wśród objawów tej choroby możemy wyróżnić następujące: gorączka, chudnięcie, bóle mięśniowo-stawowe, niewydolność nerek, duszność, krwioplucie oraz plamica skóry. W diagnozie choroby wykonuje się szereg badań, jak badania laboratoryjne, badanie rentgenowskie, tomografię komputerową oraz badania histologiczne. W badaniach laboratoryjnych krwi stwierdza się wzrost wskaźników stanu zapalnego, jak wzrost OB oraz wzrost CRP, niedokrwistość, wzrost stężenia kreatyniny oraz mocznika w surowicy krwi, jak również obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów . Z badaniach moczu z kolei obserwuje się białkomocz oraz krwinkomocz. Natomiast zarówno w tomografii komputerowej, jak i w badaniu rentgenowskim obserwuje się zmiany w postaci rozlanego krwawienia pęcherzykowego. Natomiast badania histologiczne wykazują kolejno następujące zmiany. W pobranym wycinku płuca znajdują się zmiany zapalne ścian naczyń krwionośnych, widoczne są cechy krwawienia do pęcherzyków płucnych, obserwuje się martwicę ścian pęcherzyków płucnych, jak również nacieki z neutrofilów. Z kolei w nerkach obserwuje się ...

Przebieg mikroskopowego zapalenia naczyń
Mikroskopowe zapalenie naczyń jest chorobą o różnym przebiegu. Rokowanie w przypadku tej choroby może być różne, lecz najgorsze występuje w przypadku zajęcia naczyń krwionośnych nerek, serca oraz centralnego układu nerwowego. Chorobę diagnozuje się na podstawie objawów oraz badania histologicznego. Badanie histologiczne obejmuje wycinki z nerek, płuc bądź skóry. Stosuje się różne leczenie, jak leki immunosupresyjne z użyciem takich leków jak glikokortykosteroidy, cyklofosfamid oraz metotreksat, stosuje się immunoglobuliny, plazmaferezę oraz leczenie nerkozastępcze. Kolejną chorobą naczyń jest olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Nie jest znana przyczyna tej choroby, a zajęciu ulegają naczynia tętnicze dużego oraz sredniego kalibru. Choroba ta dotyczy zasadniczo zewnątrzczaszkowych tętnic głowy, tętnic kręgowych, tętnic ocznych, tętnic rzęskowych tylnych oraz tętnic środkowych siatkówki. Najgroźniejszym powikłaniem tej choroby jest utrata wzroku. Ponadto to choroba ta często współistnieje z polimalgią reumatyczną. Choroba ta dotyczy osób w starszym wieku-powyżej 50-go roku życia. Ponadto dotyczy bardziej kobiet niż mężczyzn. Podczas choroby dochodzi do pogrubienia ściany tętnicy,...

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest chorobą dotyczącą głównie osób po 50 roku życia. Choroba ta ma podstępny przebieg, ponieważ rozwija się powoli. Objawy mogą być różne w zależności od zajętych tętnic. Do objawów ogólnych choroby należą: stany podgorączkowe, osłabienie, utrata apetytu, spadek masy ciała oraz bóle mięśni. W przypadku zajetych tętnic głowy objawy mogą być następujące: ból głowy w okolicy skroniowej lub potylicznej, który pojawia się z reguły w nocy, jak również bolesność oraz tkliwość zarówno tętnicy skroniowej, jak i czepca ścięgnistego. W mniejszej ilości przypadków objawem zajęcia tętnic głowy może być również osłabienie oraz bolesność mięśni żwaczy, co skutkuje opadaniem żuchwy, drętwienie języka oraz bolesne owrzodzenia znajdujące się na nim, jak również zaburzenia połykania. Z kolei w przypadku zajęcia tętnic oka, objawy choroby mogą być następujące: zaburzenia ostrości wzroku, podwójne widzenie, bóle gałki ocznej, jak również przemijające zaniewidzenie jednooczne oraz ślepota jednooczna bądź ślepota obuoczna. Natomiast w przypadku zajęcia tętnic...

Powikłania olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest chorobą, którą należy różnicować między innymi z następującymi chorobami: miażdżyca, choroby układowe tkanki łącznej, choroba Takayasu, kiłowe zapalenie aorty, zatory tętnicze, napad jaskry oraz choroby stawu skroniowo-żuchwowego. Choroba ta niesie ze sobą również kilka powikłań, wśród których najgroźniejszym jest utrata wzroku. Innymi powikłaniami są: tętniak aorty piersiowej lub aorty brzusznej oraz martwica owłosionej skóry głowy, jak również zawały języka. W leczeniu głównie stosuje się glikokortykosterydy, a w przypadku objawów ocznych również metyloprednizolon. Inną chorobą naczyń jest pokrzywkowe zapalenie naczyń. Jest to choroba układowa dotycząca małych naczyń krwionośnych. Głównie dotyczy naczyń krwionośnych w obrębie skóry. Choroba ta przebiega z pokrzywką, która utrzymuje się dłużej niż dobę. W chorobie tej biorą udział kompleksy immunologiczne. Choroba ta może mieć dwie postacie: postać pierwotną oraz postać wtórną. Do przyczyn wtórnej postaci pokrzywkowego zapalenia naczyń należą między innymi: zespół Sjogrena, toczeń rumieniowaty układowy, zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, zakażenia innymi...