Zapalenia

Ziarniak Wegnera

Ziarniak Wegnera jest chorobą tętnic. Jej charakterystyczną cechą jest występowanie przeciwciał głównie c-ANCA. Chorobę leczy się takimi lekami, jak cyklofosfamid, glikokortykosteroidy oraz metotreksat. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie choroby prowadzi do jej remisji. Natomiast choroby tkanki łącznej stanowią grupę chorób, gdzie zmiany chorobowe początkowo pojawiają się w tkance łącznej. Ogólnie tkanka łączna stanowi substancję, której zadaniem jest ochrona oraz utrzymanie narządów wewnętrznych. Wśród chorób tkanki łącznej możemy wymienić między innymi następujące: twardzina, toczeń rumieniowaty układowy, zespół Sjogrena, mieszana choroba tkanki łącznej oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Elastopatia jest jedną z chorób tkanki łącznej. Jest to wrodzona dysfunkcja tkanki łącznej. Jest to choroba dziedziczna. Dziedziczy się ją w sposób autosomalny recesywny. Patogeneza choroby polega na tym, że już na poziomie komórkowym zachodzi produkcja nieprawidłowej tkanki łącznej. Tkanka taka zawiera mniejszą ilość włókien kolagenowych, co wiąże się z nadmierną wiotkością stawów. osoby z tym schorzeniem są wrażliwi na zmiany pogody oraz ból stawów. częściej też dochodzi u nich do kontuzji stawów. Nie istnieje skuteczne leczenie choroby, ale poprzez podawania glukozaminy można zregenerować stawy. Inną chorobą tkanki łącznej jest mieszana choroba tkanki łącznej. Jest to choroba ukadowa tkanki łącznej. Charakteryzuje się ona zatem objawami towarzyszącymi takim chorobom jak: toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórnomięśniowe oraz reumatoidalne zapalenie stawów.

Podobne

Objawy guzkowatego zapalenia tętnic
Guzkowate zapalenie tętnic jest chorobą o nieznanej przyczynie. Choroba posiada szereg objawów zarówno ogólnych, jak i narządowo-specyficznych. Właśnie wśród objawów narządowo-specyficznych możemy wymienić między innymi następujące: uogólnione bóle mięśniowe, zapalenie stawów o zajęciu dużych stawów kończyny dolnej w sposób asymetryczny, nadciśnienie tętnicze z postępującymi objawami niewydolności nerek, zwężenie moczowodu, zapalenie jądra u mężczyzn, ból brzucha związany z objawami niedokrwienia jelit, amblyopia, ból oka oraz wysięk do opłucnej. Leczenie zależy od przebiegu choroby. Stosuje się między innymi glikokortykosterydy, cyklofosfamid, azatiopryna, metotreksat oraz dializy. W postaci skórnej choroby zauważalne są takie objawy jak zmiany skórne oraz objawy ogólne, jak gorączka, bóle mięśni, bóle stawów oraz neuropatia obwodowa. W postaci skórnej choroby nie dochodzi do zajęcia narządów wewnętrznych. Charakteryzuje się bolesnymi guzkami, które mają tendencję do owrzodzeń. Z reguły znajdują się na kończynach dolnych. Ta postać choroby ma tendencję do nawrotów. W leczeniu stosuje się glikokortykosterydy. Jest to choroba niebezpieczna, ponieważ przy właściwej...

Mikroskopowe zapalenie naczyń
Mikroskopowe zapalenie naczyń jest bardzo rzadką chorobą dotyczącą małych naczyń krwionośnych. Wśród objawów tej choroby możemy wyróżnić następujące: gorączka, chudnięcie, bóle mięśniowo-stawowe, niewydolność nerek, duszność, krwioplucie oraz plamica skóry. W diagnozie choroby wykonuje się szereg badań, jak badania laboratoryjne, badanie rentgenowskie, tomografię komputerową oraz badania histologiczne. W badaniach laboratoryjnych krwi stwierdza się wzrost wskaźników stanu zapalnego, jak wzrost OB oraz wzrost CRP, niedokrwistość, wzrost stężenia kreatyniny oraz mocznika w surowicy krwi, jak również obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów . Z badaniach moczu z kolei obserwuje się białkomocz oraz krwinkomocz. Natomiast zarówno w tomografii komputerowej, jak i w badaniu rentgenowskim obserwuje się zmiany w postaci rozlanego krwawienia pęcherzykowego. Natomiast badania histologiczne wykazują kolejno następujące zmiany. W pobranym wycinku płuca znajdują się zmiany zapalne ścian naczyń krwionośnych, widoczne są cechy krwawienia do pęcherzyków płucnych, obserwuje się martwicę ścian pęcherzyków płucnych, jak również nacieki z neutrofilów. Z kolei w nerkach obserwuje się ...

Przebieg mikroskopowego zapalenia naczyń
Mikroskopowe zapalenie naczyń jest chorobą o różnym przebiegu. Rokowanie w przypadku tej choroby może być różne, lecz najgorsze występuje w przypadku zajęcia naczyń krwionośnych nerek, serca oraz centralnego układu nerwowego. Chorobę diagnozuje się na podstawie objawów oraz badania histologicznego. Badanie histologiczne obejmuje wycinki z nerek, płuc bądź skóry. Stosuje się różne leczenie, jak leki immunosupresyjne z użyciem takich leków jak glikokortykosteroidy, cyklofosfamid oraz metotreksat, stosuje się immunoglobuliny, plazmaferezę oraz leczenie nerkozastępcze. Kolejną chorobą naczyń jest olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Nie jest znana przyczyna tej choroby, a zajęciu ulegają naczynia tętnicze dużego oraz sredniego kalibru. Choroba ta dotyczy zasadniczo zewnątrzczaszkowych tętnic głowy, tętnic kręgowych, tętnic ocznych, tętnic rzęskowych tylnych oraz tętnic środkowych siatkówki. Najgroźniejszym powikłaniem tej choroby jest utrata wzroku. Ponadto to choroba ta często współistnieje z polimalgią reumatyczną. Choroba ta dotyczy osób w starszym wieku-powyżej 50-go roku życia. Ponadto dotyczy bardziej kobiet niż mężczyzn. Podczas choroby dochodzi do pogrubienia ściany tętnicy,...

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic jest chorobą dotyczącą głównie osób po 50 roku życia. Choroba ta ma podstępny przebieg, ponieważ rozwija się powoli. Objawy mogą być różne w zależności od zajętych tętnic. Do objawów ogólnych choroby należą: stany podgorączkowe, osłabienie, utrata apetytu, spadek masy ciała oraz bóle mięśni. W przypadku zajetych tętnic głowy objawy mogą być następujące: ból głowy w okolicy skroniowej lub potylicznej, który pojawia się z reguły w nocy, jak również bolesność oraz tkliwość zarówno tętnicy skroniowej, jak i czepca ścięgnistego. W mniejszej ilości przypadków objawem zajęcia tętnic głowy może być również osłabienie oraz bolesność mięśni żwaczy, co skutkuje opadaniem żuchwy, drętwienie języka oraz bolesne owrzodzenia znajdujące się na nim, jak również zaburzenia połykania. Z kolei w przypadku zajęcia tętnic oka, objawy choroby mogą być następujące: zaburzenia ostrości wzroku, podwójne widzenie, bóle gałki ocznej, jak również przemijające zaniewidzenie jednooczne oraz ślepota jednooczna bądź ślepota obuoczna. Natomiast w przypadku zajęcia tętnic...